Ministri i Shtetit për Diasporën

Ligje dhe Akte

VENDIM Nr.98, PËR NGRITJEN E NËNKOMISIONIT PËR DIASPORËN, datë 5.10.2017

 

VENDIM Nr.510, PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 13.09.2017

 

VENDIM Nr.690, PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN, datë 22.11.2017

 

URDHËR Nr. 231, PËR PËRBËRJEN DHE DETYRAT E SEKRETARIATIT TEKNIK TË KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN, datë 07.12.2017

 

VENDIM Nr. 259, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT, datë 9.5.2018

 

URDHËR Nr.98, PËR PËRCAKTIMIN E GRUPIT TË KOORDINATORËVE PËR ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024, datë 16.07.2018

 

URDHËR Nr. 135 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 64 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 136 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 51 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 137 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 15 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 138 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASAVE 2 dhe 45 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

LIGJI Nr.16, PËR DIASPORËN, datë 5.4.2018

 

VENDIM Nr.339, PËR KRITERET DHE MËNYRËN E NDARJES SË  ÇMIMIT  “AMBASADOR I KOMBIT”, datë 06.06.2018

 

VENDIM Nr.340, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E ZGJEDHJES SË PËRFAQËSUESVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS, datë 06.06.2018

 

VENDIM Nr.469, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN, datë 26.07.2018

 

VENDIM Nr.470, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRAVE KULTURORE PËR DIASPORËN, datë 26.07.2018

URDHËR I PËRBASHKËT NR.682, PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E PROJEKTAKTEVE NËNLIGJORE PËR REGJISTRIN SHTETËROR TË MËSUESVE TË DIASPORËS DHE TË CERTIFIKATËS SË NXËNËSVE NË DIASPORË, DATË 15.10.2018

 

LIGJI Nr.115, PËR KRIJIMIN E AGJENSISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 18.12.2017

 

VENDIM Nr.114, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR EMËRIMIN, SHKARKIMIN DHE SHPËRBLIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 23.02.2018

 

LIGJI Nr.32, PËR FONDIN SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 7.6.2018

 

VENDIM Nr.594 , PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 9.10.2018

 

VENDIM Nr.611 , PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “DIASPORA PËR ZHVILLIM” DHE ZBATIMIN E TIJ NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS​, datë 17.10.2018

 

URDHËR Nr.2, PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË FSHZHD DHE NGRITJEN E KOMISIONIT PËRGJEGJËS PËR REKRUTIM​, datë 25.10.2018

 

VENDIM Nr. 637, PËR DHËNIEN NË PËRDORIM, PA SHPËRBLIM, NGA DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TE FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS DHE QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, TË VILAVE NR.5, NR. 6 DHE TË PALESTRËS TË BLLOKUT TË VILAVE GJERMANE, datë 26.10.2018

 

URDHËR Nr.96, PËR  NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR ORGANIZIMIN E SAMITIT TË DIASPORËS, datë 16.07.2018

 

REZOLUTË PËR REFORMËN E POLITIKËS SHTETËRORE PËR DIASPORËN, 23.07.2018

 

LIGJ Nr. 69/2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 129, DATË 11.5.2009, “PËR GJENDJEN CIVILE”, TË NDRYSHUAR​, NR. DEKRETI 10916, DATË 19.10.2018

 

VENDIM Nr. 690, PËR PRODHIMIN, TRANSMETIMIN DHE FINANCIMIN E EMISIONEVE TË POSAÇME TELEVIZIVE, ARSIMORE DHE KULTURORE, TË DEDIKUARA PËR DIASPORËN, datë 14.11.2018

 

VENDIM Nr. 691, PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, datë 21.11.2018